Charakteristika obhospodařovaného území

 

Lesy na území Plzeňského kraje v působnosti LČR, s.p., KŘ Plzeň

Krajské ředitelství (KŘ) Plzeň sídlí spolu s pracovištěm Správy toků (ST) – oblast povodí Vltavy Benešov, detašované pracoviště Plzeň v Sukově ulici č. 40 v Plzni.

Lesy KŘ Plzeň se nacházejí převážnou měrou v Plzeňském kraji, jen malými výměrami zasahuje do kraje Karlovarského, Jihočeského a Středočeského. Plzeňský kraj je krajem velmi lesnatým, lesnatost dosahuje 39 %. Průměrná porostní zásoba dosahuje 230 m³/ha, v lesích převládá smrk 59 % a borovice 25 %, 11 % je listnáčů, nejvíce BK a DB – 3 %.

KŘ Plzeň spravuje 134.000 ha lesních pozemků v majetku státu, z toho je 118.000 ha porostní půdy a dále vykonává funkci odborného lesního hospodáře (OLH) na 18.000 tis. ha pro 13.227 vlastníků. Státní lesy představují 18 % rozlohy Plzeňského kraje, tedy zhruba polovinu lesní půdy v kraji spravují LČR, s. p. V současné době podléhá církevním restitucím cca 8000 ha pozemků, které se postupně vydávají církevním oprávněným osobám.

KŘ Plzeň se člení na 8 lesních správ (LS), a to LS Železná Ruda, Přeštice, Plasy, Stříbro, Klatovy, Domažlice, Horšovský TýnPřimda.

Z pěstebních lesních oblastí (PLO)má největší zastoupení 6 – Západočeská pahorkatina 48 %, 11 – Český les 30 %, 13 Šumava 11 %, 12 – Předhůří Šumavy 4 % a 7 – Brdská vrchovina 3 %. Převažující hospodářskou dřevinou je jednoznačně smrk, za ním následuje borovice, která je v Plzeňském kraji významnou dřevinou a u LS Plasy a Stříbro představuje téměř 50 % těžeb i zastoupení.

Těžba KŘ se pohybuje kolem 850.000 až 950.000 m³. Podíl nahodilé těžby běžně kolem 25 %, v roce 2007 byly postiženy kalamitou Kyrill všechny LS, podíl nahodilé těžby byl více než 90 % a těžba dosáhla téměř 1.200 tis. m³. (1.180.000 m³). Přirozená obnova lesa je kolem 20 % ročně.

Z velkých odběratelů se na území KŘ nachází SET Planá u M. Lázní, kam je dodávána agregátní kulatina. Další je HAAS Fertigbau Chanovice – kulatina III. ABCD. Větším zpracovatelem dříví je i LST, a.s. Trhanov na pile v Hostouni. SM a BO vláknina míří do Štětí pro výrobu papíru a samozřejmě velký podíl dříví je exportován mimo region – Jihlava, Čáslav, Paskov i do zahraničí. Obchod s dřívím je plně v režii odběratelů – smluvních partnerů LČR.

Velká rozloha a rozmanité přírodní podmínky předurčují množství zajímavostí v regionu. Nejnižší bod KŘ leží na Berounce na LS Přeštice (250 m n. m.), nejvyšší je v NPR Černé a Čertovo jezero na Jezerní hoře 1343 m n. m. Výškový rozdíl KŘ je 1100 m, což předurčuje značný rozsah způsobů hospodaření, typů lesa a stanovišť vhodných pro jednotlivé dřeviny.

Každá správa má specifické hospodaření. Na Šumavě a v Českém lese se dobře využívá přirozená obnova (PO) lesa, na LS Železná Ruda a Klatovy je v šumavských honitbách již značně zredukován stav zvěře a to umožňuje přirozenou obnovu nejen SM, ale i JD, BK, JV – návrat k hercynské směsi. Na LS Stříbro jsou k vidění vynikající výsledky v přirozené obnově borovice vedle porostu na násecích. U LS Plasy pracují s PO borovice a dubu pod porosty, atd.

V oblasti KŘ Plzeň se nachází tři národní přírodní rezervace – NPR Černé a Čertovo jezero (LS Železná Ruda), Bílá Strž (LS Klatovy) a Chejlava (LS Klatovy) – a značné množství přírodních rezervací. Velká část lesů ve správě LČR patří do CHKO Šumava a od 1. 8. 2005 také CHKO Český les.

V lesích LČR jsou práce prováděny na základě komplexních smluv se smluvními partnery, většinou lesními akciovými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným. Tyto komplexní smlouvy jsou u KŘ Plzeň v současné době uzavřeny na šestnácti smluvních územních jednotkách (SÚJ) s devíti smluvními partnery, některé firmy mají uzavřenu smlouvu na více SÚJ. Smlouvy jsou pětileté a smluvní jednotky odpovídají lesním hospodářským celkům ( LHC). 20% celkového objemu dříví se prodává elektronickou aukcí nastojato mimo komplexní zakázky jiným odběratelům v regionu. Mimo komplexní smlouvy také stojí odběr klestu a jiných těžebních zbytků, který je realizován na území celého KŘ na základě rámcové smlouvy. KŘ Plzeň také pronajímá osmdesát mysliveckých honiteb a několik dalších provozuje v režii lesních správ.

Důležitou součástí činnosti všech organizačních složek LČR v rámci kraje jsou aktivní opatření k podpoře mimoprodukčních funkcí lesa. Tento projekt nazvaný Program 2020 se od počátku v převážné míře realizoval zejména ve své části stavební, kde se jednalo o opravy cyklotras, turistických tras, studánek a jiných objektů v lesích. Vzhledem k tomu, že na území Plzeňského kraje bylo každoročně z prostředků LČR uvolňováno až 2,5 miliónu korun na tyto potřeby, vystavěla se pro návštěvníky lesa i spousta nových objektů – altánky, přístřešky, lavičky, vyhlídky a další. V posledních letech se vkládané prostředky zdvojnásobily. Lesy ČR z programu 2020 financovaly také výstavbu naučných stezek nebo se na této výstavbě v lesích podílely. Prostředky programu 2020 jsou směrovány především do hojně navštěvovaných oblastí, ať je to Šumava a Pošumaví, Český les, severní Plzeňsko nebo Tachovsko. Všude v Plzeňském kraji se dnes jako návštěvníci lesa můžeme setkat s altánky, vyhlídkami a studánkami s označením LČR, a tato místa jsou veřejností ceněna jako místa odpočinku a zpříjemnění pobytu v lesích.

V poslední době se velmi rozvíjí rekreační cykloturistika, ke které jsou využívány lesní cesty a cyklotrasy procházející lesem. Novým hitem je hipoturistika. V posledních letech je v rámci celkového rozpočtu vyčleňováno cca 5 mil. Kč pro podporu těchto mimoprodukčních funkcí lesa a plnění cílů veřejného zájmu na lese.

Fotogalerie: